English | Farsi

 

Didgaah Colleagues

 

 

 

شهره گل محمدی: مدیر عامل

کارشناس ارشد جامعه شناسی
 
متخصص در هدایت جلسات کانونی و مصاحبه های عمیق (Moderator  ) و اجرای پروژه های کمی و کیفی
 
 

رضا طلوع : مدیر ارشد تحقیقات بازار یابی و اجرایی

کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی
 
عضو انجمن تحیقیقات بازاریابی اروپا ایزومار ( HQ ESOMAR Member the )
 
 
متخصص در هدایت جلسات کانونی و مصاحبه های عمیق (Moderator  ) و اجرای پروژه های کمی و کیفی

فرزاد آقایی : مدیر واحد تحقیق و توسعه و مدیر پروژه گروه لوازم خانگی

کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی
 
متخصص در هدایت جلسات کانونی و مصاحبه های عمیق (Moderator  )

میثم وحدتی : مدیر واحد IT و مدیر اجرای پروژه ای کمی و کیفی

کارشناسIT
 
متخصص در هدایت جلسات کانونی و مصاحبه های عمیق (Moderator  )