English | Farsi

 

تخصص همکاران ما

-  3 مشاور تخصصی دکتری بازاریابی و بازرگانی

-  6 کارشناس ارشد تمام وقت در رشته های مدیریت بازاریابی ، صنایع غذایی ، آمار و ریاضی، بازرگانی و کامپیوتر

(مدیر دپارتمان های گروه های کالایی)

-  8 کارشناس تمام وقت

( مدیر پروژه و سوپروایزر)

-  12 کارشناس پاره وقت

( اجرای پروژه ای تحقیقاتی)

 

ساختار سازمانی دیدگاه