English | فارسی

 

همکاران دیدگاه

 

شهره گل محمدی: مدیر عامل

 کارشناس ارشد جامعه شناسی

  متخصص در هدایت جلسات کانونی و مصاحبه های عمیق (Moderator  ) و اجرای پروژه های کمی و کیفی

 رضا طلوع : مدیر ارشد تحقیقات بازار یابی و اجرایی

 کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی

  عضو انجمن تحیقیقات بازاریابی اروپا ایزومار ( The HQ ESOMAR Member )

 ICC/ESOMAR International Code on Market and Social Research

  متخصص در هدایت جلسات کانونی و مصاحبه های عمیق (Moderator ) و اجرای پروژه های کمی و کیفی

میثم لاریجانی :  مدیر اجرای پروژه های کمی و کیفی

 کارشناسIT

 متخصص در هدایت جلسات کانونی و مصاحبه های عمیق (Moderator )

 فرهاد آفریده : مدیر واحد تحلیل آماری

 فوق لیسانس در رشته آمار

 متخصص در ارائه گزارشات تحلیلی منحصر به فرد _ متخصص SPSS

فرزاد آقایی: مدیر تحقیقات

کارشناس زبان

متخصص در هدایت جلسات کانونی ، مصاحبه های عمیق و مترجمی همزمان

 رضا قشلاقی : مدیر پروژه 

 کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی

 مدیر پروژه های کمی - متخصص در هدایت جلسات کانونی و مصاحبه های عمیق 

3  مشاور تخصصی دکتری بازاریابی و بازرگانی

6  کارشناس ارشد تمام وقت در رشته های مدیریت بازاریابی ، صنایع غذایی ،

     آمار و ریاضی ، بازرگانی و کامپیوتر (مدیر دپارتمانهای گروه های کالایی)

8  کارشناس تمام وقت   (مدیر پروژه و سوپروایزر)

12 کارشناس پاره وقت (اجرای پروژه ای تحقیقاتی)